Post SOD er en prosjektrapport utformet som en avis, og er resultatet av grunnkurset i Systemorientert Design (SOD), 3. året design (GK6) ved Design- og arkitekthøyskolen i Oslo (AHO). Prosjektet varte et halvt semester, og delte 30 elever inn i 6 grupper med 6 temaer.
Denne første, og muligens eneste utgaven av Post SOD, handler om kartlegging av systemer som omhandler Norges landområder, bygder og jorbruksvirksomheter. Prosjektet tar for seg mulige utviklinger som rettes mot et mer levedyktig og attraktivt alternativ til trekket til byene gjennom et spenn på 20 år (2020 – 2040).

Post SOD is a project report designed like a newspaper, and is the result of the basic course in System Oriented Design (SOD), 3rd year design (GK6) at the School of Design and Architecture in Oslo (AHO). The project lasted half a semester, and divided 30 students into 6 groups with 6 themes.
This first, and possibly the only edition of Post SOD, is about mapping systems that deal with Norway’s land areas, settlements and agricultural businesses. The project deals with possible developments aimed at a more viable and attractive alternative to the move to the cities over a span of 20 years (2020 – 2040).

The report is mainly in Norwegian but there are English Sections as well